(chow chow)تاریخچهمنشاء نژاد چاو چاو چـین اسـت و نـام آن در زبان چینی به معنی خوب خوب یـا خیلـی خـوب میباشد. مغـولهـا در گذشـته از گوشـت آن بـه عنـوان غـذا و از پوسـت آن بـراي تهیـه لبـاس استفاده میکردند. همچنـین از آنهـا بـه عنـوان سـگ نگهبـان و نیـز بـراي بارکشـی اسـتفاده میشده است. امـروزه نیـز در چـین از گوشـت و پوست این حیوان استفاده میشود. به طوري کـه گوشــت آن بــه عنــوان یــک غــذاي لذیــذ در رستورانهاي چین طبخ می شود. پوسـت آن نیـز به عنوان پوست چینی در بازارهاي چـین عرضـه شده و به فروش میرسد. تصور میشود اجداد این سگ که به نژادهاي اسپیتز باز میگردنـد، در اواخـر قرن هجدهم، به وسیله سربازانی که از مشرق زمین باز میگشتند، به انگلستان آورده شده است.خصوصیات ظاهرياز نظر اندام، متناسب و متوازن بوده، رفتـاري غرورآمیـز و متکبرانـه دارد. بـا وفـا و در عـین حـالگوشهگیر میباشد و داراي زبانی با قسمت پشتی آبی رنگ است. سگی فعال و جمع و جـور اسـت بـه طوري که به نظر مـیآیـد در یـک چـارچوب خاصـی بسـته شـده اسـت. دم بـالاتر از پشـت حیـواننگهداشته می شود.رنگکاملاً به رنگ سیاه، قرمز، آبی، حنایی، کرم رنگ یـا سـفید سـایه دار بـوده ولـی لکـهدار و خالـدار نمیباشد. قسمت پایینی دم و پشت رانها در غالب اوقات رنگ روشنی دارد.(پوشش خارجی)پوشش خارجی متراکم و صاف بوده، از نظر سـاختار زبـر اسـت ولـی پوشـش داخلـی کـاملاً نـرم میباشد.(سر و جمجمه)جمجمه پهن و عریض بوده، داراي برجستگی صورتی کوچکی است. پـوزه از نظـر انـدازه متوسـط بوده، از سمت چشمها تا نوك پوزه پهن میشود. بینی بزرگ، پهن و سیاه و نوك بینی کم رنگ است. در تمام رنگها، بینی سیاه رنگ ترجیح داده میشود. چشمهاکوچک، تیره و بادامی شکل میباشند )در سگهاي آبی یا حنایی، رنگ روشن میباشد.((گوشها)دور از هم و در بالاي چشمها و به سمت جلو قرار دارند. گوشها کوچک و باریک بوده، داراي نوك گرد میباشند و اغلب به صورت برافراشته و راست نگهداشته میشود. دهاندهان قوي و در یک سطح میباشد. قسمت پشتی زبان، آبی رنـگ و لثـه هـا اغلـب سـیاه رنـگ هستند.