تاریخچه :

رتریورها (Retrievers) لغت رِتریوِر به معناي پس گرفتن و از نو به دست آوردن است و از آنجـا کـه ایـن سـگ توانـاییفوقالعادهاي در یافتن و جمعآوري شکار دارد، به این نـام مشـهور شـده اسـت. ایـن نـژاد داراي انـواع مختلفی است که همگی آنها داراي پوزه و فکهاي قدرتمندي هستند؛ در زیـر بـه مهـمتـرین آنهـا اشاره شده است.گُلدن رِتریوِر )Golden Retriever(تاریخچهدر اواخر قرن 19 میلادي فردي بـه نـام لُرد تویدماس، این نژاد را براي بازیابی شـکار مرغابی درملک شخصـی‌خـوددر نزدیکـی شهر ایورنس اسکاتلند پرورش داد. گـاهی از آن بـراي شـکار مـاهی در سـواحل دریـا و رودخانهها نیز استفاده میشـده اسـت. ایـن نژاد در اوایل دهه 1900 براي اولـین بـار در مسابقاتی در انگلیس به نمایش گذاشته شـد. امروزه این سگ داراي گستردگی وسیعی در جهان بوده و علاوه بر شکار، به عنوان سگ راهنماي نابینایان، ردیاب دارو و مواد مخـدر و نیز به عنوان سگ خـانگیِ بسـیار دوسـتداشتنی مورد استفاده قرار میگیرد


خصوصیات ظاهري :

 رنگ طلایی پر رنگ با سایه هایی از رنگ طلایی یا کرم رنگ میباشد، ولی قرمـز یـا قهـوهاي مایـل بـه قرمز نیست.

(پوشش خارجی)صاف یا موجدار به همراه پوشش مویی پر مانند میباشد. موهاي این حیوان متراکم بـوده و مـانع از عبور آب و رسیدن آن به پوست میشود. سر و جمجمهجمجمه عریض و در زیر آن یک گردن عضلانی و مشـخص قـرار دارد. داراي پـوزه قـوي و پهـن میباشد.(چشمها)جدا از هم بوده، به رنگ سیاه و دور آنها نیز سیاه میباشد.(گوشها)داراي اندازه متوسط و متناسبی بوده و به سمت پایین افتادهاند.(دهان)دندانها تراز و مرتب میباشند. دهان نه بالا و نه پایین قرار گرفته است.(گردن)صاف و عضلانی است.اندامهاي حرکتی جلوییساقهاي پاي جلویی راست بوده و استخوان محکمی دارد. شانهها نیز در قسمت عقب گردن قـرار گرفتهاند.(بدن)کوتاه و عریض بوده و دندهها حالت ارتجاعی دارند.اندامهاي حرکتی عقبیساقها و رانها کاملاً قوي و عضلانی میباشند. مفاصل خرگوشی پایین قرار گرفتهاند.(پاها)گرد و شبیه پاي گربه بوده و پنجهها از یکدیگر باز هستند.(دم)طویل و راست بوده، پوشیده از موهاي پر مانند است و در قسمت رأس دم حالت مجعد ندارد.


خصوصیات رفتاری

 خصوصیات رفتاريسگ ماده 25 تا 32 51 تا 56سگ نر 27 تا36 56 تا 61صفت وزن )کیلو گرم( ارتفاع )سانتی متر(گلدن رِتریوِر حیوانی جذاب، باهوش و با استعداد آموزش فراوان است. رفتار خیلی آرامی با کودکاندارد. سگهایی باوفا، شیرین و مشتاق براي خوشنود کردن صاحبان خود هستند. گلدن رِتریوِر فعال و پر محبت و به طور خلاصه سگ مناسبی براي اعضاي خانواده است. آموزش به او سرگرم کننده خواهد بود .با غریبه ها و سایر سگها رفتار دوستانهاي داشته و فاقد خوي تهاجمی است. این سگ دیدهبان خوبی است و ورود غریبهها را با پارس کردن اطلاع میدهد. در کنار انسانها بودن او را خوشحال میکند و نباید او را براي مدت زیادي تنها رها کرد. گلدن رتریور نام خود را از باز آوردن شکار براي شکارچیکسب کرده است. همچنین قابل ذکر است که این سگ شناگر بسیار ماهري میباشد.فعالیت بدنیگلدن رتریور به فعالیت و ورزش روزانه نیاز داشته و علاقه زیادي به آوردن توپ یا اسباببازي هاي پرتاب شده توسط صاحبش دارد. از این رو آموزش دادن به او چندان سخت نخواهد بود. از فعالیت بدنی روزانه آن اطمینان حاصل کنید و از غذا دادن زیاد خودداري کنید چرا که این نژاد استعداد خوبی درچاق شدن دارد.شرایط نگهداريبه شرط اجازه فعالیت بدنی کافی در طول روز، این نژاد براي زندگی آپارتمانی مناسب است. در داخل خانه پر تحرك است و یک حیاط متوسط یا بزرگ می تواند مکان مناسبی را براي آنها باشد.آراستگیشانه کردن موهاي صاف و پر پشـتش کـار آسـانی بـوده و حـس خـوبی بـه حیـوان و صـاحبشمیدهد. شانه زدن روزانه و شستن در مواقع ضروري توصیه میشود. در هنگام شانه کردن به لایـه پرپشت زیرین توجه کنید. مقدار ریزش مو در این نژاد متوسط است.