نامگذاري سگهادر اواخر 2 ماهگی کم کم سعی کنید اسم توله را به او بیاموزید. اسم سگهـا بایـد تـک سـیلابی بوده و تلفظ آن ساده باشد تا هم شما در صدا کردن او مشکلی نداشته باشید و هم سگ شما به آسانی اسم خود را یاد بگیرد. اغلب صاحبان سگها در کشور ما ترجیح میدهنـد از اسـامی خـارجی اسـتفاده کنند. این امر به این علت است که تشابه اسمی حیوان شما بـا یکـی از آشـنایان و دوسـتانتان ممکـن است باعث رنجش و آزردگی خاطر او شود. استفاده از اسامی قهرمانان کارتونی یا فـیلمهـا، قهرمانـان باستانی، شاهزادگان اساطیري و نام الهههاي یونان باستانی هم مورد توجـه صـاحبان سـگهـا اسـت. رنگ حیوان، مشخصات ظاهري ویژه و عادات و خصوصیات ذاتی حیوان نیز مـیتوانیـد مبنـایی بـرايانتخاب نام باشد. هر بار که میخواهید به توله خود غذا بدهید، او را نوازش کنید یا با او بـازي کنیـد، نـامش را صـدابزنید. تولهها در مدت کوتاهی اسم خود را یاد میگیرند و با شنیدن آن واکنش نشان مـیدهنـد. سـعی کنید نام حیوان را با دقت و اطمینان انتخاب کنید تا مجبور به عـوض کـردن آن نشـوید. زیـرا در ایـن صورت توله گیج شده و ممکن است نتواند اسم جدید را به راحتی بیـاموزد. در نظـر داشـته باشـید کـه سگها علاوه بر اسم خود به لحن صداي شما و اعضاي خانواده هم عادت میکنند و ممکن اسـت بـه شنیدن اسم خود از زبان یک فرد غریبه هیچ واکنشی نشان ندهند. اگـر در خانـه بـیش از یـک سـگ دارید از انتخاب نامهاي شبیه به هم خودداري کنید. زیرا توله در درك تفاوت جزیی نام خـود بـا دیگـرسگهاي خانه دچار اشکال خواهد شد.