تاریخچه سگ هاسکی
به نظر میرسد نژاد سیبرین هاسکی یکی از سگهایی باشد که زودتر از سایرین اهلـی شـده است. این حیوان منحصراً بـراي کشیدن سورتمه روي برف مورد استفاده قرار میگرفته و امـروزه نیــز از آن بــراي شــرکت در مسابقات پرطرفدار سورتمه کشی استفاده میشود. ایـن مسـابقات هـم اکنـون در سراسـر بریتانیـا،
آمریکا و اروپا رایج شده است. در واقع توانایی فوقالعاده او در حمل سـورتمه در میـان انبـوه بـرف، او را بـه سـگی اسـتثنایی بـا استقامت بالا تبدیل نموده است.


خصوصیات ظاهري
این سگ از لحاظ ظاهري بسیار زیبا و با شکوه بوده و چهرهاي شبیه به گـرگ دارد. ولـی در واقـع حیوانی آرام و مهربان است و به خوبی با انسان اخت میشود. داراي چشمانی بسیار زیبا و فراخ با رنگ قهوهاي یا آبی است که در صورت حیوان به خوبی جلب نظر میکند. گوشها کوتـاه و راسـت بـوده و تناسب خوبی با اندازه سر دارد. سطح بـدن از موهـاي نـه چنـدان بلنـدي بـه رنـگ قهـوهاي تـا آبـی خاکستري پوشیده شده که در ناحیه سینه و اندامهاي حرکتی به رنگ سفید تا کرم دیده میشود.


خصوصیات رفتاري
این حیوان بسیار مهربان، دوست داشتنی و صبور است و هر کس که این سگ را به عنوان دوسـت و همدم صمیمی خود انتخاب کند، از داشتن آن لذت زیادي خواهد برد. رفتار این سگها بـا اطرافیـان کاملاً دوستانه و همراه با مدارا بوده، و به ندرت ممکن است عصبانی شوند.
شاید بتوان گفت، که حضور و فعالیت در سرزمینهاي سرد سیري، قابلیت صبر و بردباري آنهـا را افزایش داده است. ولی در عین حال برخی از خصوصیات سلطهجویانه در آنها وجـود دارد کـه در اثـر تربیت صحیح به خوبی تحت کنترل قرار میگیرد.

به فعالیت بدنی زیادي نیاز دارد ولی نباید او را در هواي گرم به انجام ورزشهاي سخت وادار
نمود. یک حیاط بزرگ با نرده یا دیوارهاي بلند پیشنهاد میشود. توجه کنید تا نردهها در زیر خاك نیز بلند و محکم باشند چرا که هاسکی علاقه زیادي به کندن زمین دارد.


شرایط نگهداري


براي نگهداري در آپارتمان پیشنهاد نمیشود. بسیار فعال بوده، به یک حیاط بـزرگ بـراي زنـدگی
نیاز دارد. به دلیل داشتن پوشش ضخیم تحمل هواي گرم را ندارد و بهتـر اسـت از سـایبان و کـولر در فصول گرم استفاده شود. این نژاد زندگی به صورت گروهی را ترجیح میدهد .


آراستگی
به جز در فصول ریزش مو به آراستن زیادي نیـاز نـدارد . دو بـار در سـال ریـزش مـو دارد. بـرس کشیدن با شانه آهنی پیشنهاد میشود.


مشکلات سلامتی
اصولاً سگ سالمی است. مشکلات کپل، بیماريهاي چشم مانند آب مروارید و تورم پوست ناشـیاز کمبود روي قابل ذکر است.